April 14 2021 10:23:33
Navigace
MENU
· Home
· Gallery
· FAQ
· Kontakt
· Forum
· Search
SLIPKNOT
· Biografie
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 1

· Členové on-line: 0

· Registrovaní členové: 6,054
· Nejnovější člen: MarkShedy
Vítejte na stránce
Obsah karty 2
Biografie
Všechno to vypuklo v roce 1993. Skupinka lidí se dala dohromady, aby spole?n? založili skupinu Slipknot. V úplných po?átcích byl hlavním bubeníkem Shawn, ale po p?íchodu Joeyho dal p?ednost perkusím. Práv? Joeyho napadlo, že by kapela mohla míz 3 bubeníky. Název Slipknot nic neznamená a vymyslel ho Anders (ex-zp?vák), protože tak pojmenoval jednu písni?ku. V letech 1993 až 1995 byla sestava ?lenů velmi nestálá a její důkladné popisování by zabralo 100 let. Po roce zkoušení a hraní v klubech po Des Moines, hlavn? klubu Hairy Mary's, který tenkrát vlastnil Shawn, si vydali v roce 1996 na vlastní náklady album Mate. Feed. Kill. Repeat., které bylo produkováno Seanem McMahonem. Toto album stálo 15.000 dolarů a m?lo zhruba 2000 kopií. Je sice pravda, že deska rozhodn? díru do sv?ta neud?lala, ale pozornost n?kolika lidí si rozhodn? získala a o to šlo p?edevším. Potom dostal do kapely Shawn s Joeym a Mickem Coreyho, který se okamžit? zabydlel na postu zp?váka, což se samoz?ejm? nelíbilo Andersovi, což vyústilo v jeho odchod. Ze za?átku nenosili (až na Shawna, který m?l masku klauna snad už na porodním stole pozn. Corey(8)) Slipknot kombinézy a masky. To napadlo práv? Shawna po n?kolika koncertech. Paul, Shawn a Joey se v jednom rozhovoru zmínili o n?kterých pravidlech, kterými se SlipKnoT ?ídí:
* "Nikomu na nic neodpovídáme" * "Nezajímáme se o žádné trendy" * "Hrajeme si co chceme" * "Nenecháme cizím lidem žádný prostor k rozhodování o skupin?"
V roce 1997 zasílají do Roadrunner Records demo s n?kolika písn?mi. Toto demo neuniklo pozornosti Rosse Robinsona, který kapelu okamžit? kontaktoval. Ikdyž Slipknot m?li spoustu nabídek od jiných spole?ností, vybrali si, k nelibosti kapely Mushroomhead, Roadrunner Records a za?ali nahrávat svojí druhou desku s názvem Slipknot na Indigo Ranchi v Kalifornii. SlipKnoT tak zakotvili na devíti chlápcích oble?ených v kombinezách a surrealistických maskách. Také si každý ur?il svoje ?íslo a to takovéto: #0 Sid (DJ), #1 Joey (Bicí), #2 Paul(Baskytara), #3 Chris (Perkusionista), #4 James (Kytara), #5 Craig (Sampler), #6 Shawn (Bubny), #7 Mick (Kytara), #8 Corey (Zp?v). Jediný James na albu SlipKnoT nehraje, protože se ke zbytku sme?ky p?ipojil až po nahrání desky.

Zlatý roky (2001-2005) Až trochu utichlo to šílenství a koncertní š?ůry, za?ali Slipknot pracovat na novém CD s názvem Iowa. To bylo jedno z nejo?ekávan?jších CD roku 2001 a za mohutného podporování vydavatelství Roadrunner Records vyšlo ke konci léta. P?ed vydáním o n?m Slipknot ?ekli: "P?edchozí dv? desky jsme pojali v barvách, tohle je jen ?erno - bílé. A bude víc bolet. Je to, jako kdybychom otá?eli nůž ve vaší rán?." Joey Jordison: "Bude t?ikrát tak rychlejší, t?ikrát tak šílen?jší a t?ikrát tak brutáln?jší". Sliby se naplnily a deska p?inesla mnoho koncertních hitů. Album také zaznamenalo obrovský komer?ní úsp?ch a hoši se vydali pochopiteln? na další velké turné. Práv? z tohoto turné pochází i dnes již legendární DVD Disasterpieces, které je tím nejúsp?šn?jším, co kdy kapela vydala (pouze v USA p?es 3.000.000 prodaných kusů). Bylo natá?eno v Londýn? a skupina na n?m p?edvádí neuv??iteln? divokou show. Po vydání nového DVD se však stále ?ast?ji na ve?ejnosti objevovaly zprávy, že ?lenové kapely jsou na sebe naštvaní a plánují rozpušt?ní souboru. V polovin? roku 2002 skute?n? nastala pauza, a i když samotní SlipKnoT prohlašovali, že se rozhodn? nejedná o konec, média je, jak už tomu tak bývá, prohlásily za mrtvé.

Našt?stí se ale dohady a polopravdy nepotvrdily a hoši se koncem roku 2003 znovu sešli, aby nahráli další ?adové album. Album, které m?lo vrátit partu zvrhlíků z Iowy zp?t tam, kam pat?í a ukázat všem pochybova?ům ten nejv?tší prost?ední?ek, jaký kdy vid?li. Pro n?koho bylo možná mírným p?ekvapením ukon?ení spolupráce s Rossem Robinsonem, ale kapela se cht?la posunout dál. Nahrávání nové desky neprobíhalo bez problémů. Na skupinu byl vyvíjen velký tlak a nahrávání se nakonec protáhlo na 6 m?síců!! V průb?hu nahrávání se navíc v opilosti pokusil o sebevraždu Corey Taylor, který poté n?kolik let abstinoval. T?etím studiovým po?inem skupiny se tak stalo album pojmenované p?ízna?n?VOL.3:(The Subliminal Verses), jenž je trochu jiné, než ty p?edešlé a je, co se tý?e náro?nosti muziky, mnohem náro?n?jší a vyzrálejší. Corey o albu ?ekl: "N?kte?í to album budou milovat a jiní nenávid?t." Když Corey tyto slova pronášel, asi ani on sám nev?d?l, jak pravdivou informaci tehdy pronesl. Tato deska se ihned po vydání vyšvihla na druhé místo nesmírn? prestižního žeb?í?ku Billboard 200. SlipKnoT také s p?íchodem alba zm?nili mírn? image. Po vydání Vol.3 se kapela vydala na dlouhé turné, kde strávila nejprve tém?? celý rok 2004, a pak i kus roku 2005, kdy objížd?la celý sv?t v rámci svého Subliminal Verses World Tour, které skupin? p?ineslo spoustu krásných zážitků, ale i pár nep?íjemných událostí.

Rok 2005 tedy zprvu nevypadal vůbec šťastn?. Turné se kapele p?íliš neda?ilo a různé problémy m?li postupn? tém?? všichni ?lenové kapely (Jim, Shawn, Paul, Chris, Craig, Corey). I p?esto ale kapela procestovala tém?? celý sv?t a i p?es zmín?né problémy se jednalo asi o divácky nejúsp?šn?jší turné v historii SlipKnoT. V listopadu roku 2005 vyšlo Live CD s názvem 9.0: Live, jenž mapovalo všechen ten hluk, nenávist, intenzitu, divokost a bolest, kterou za sebou nechala 3. ?adová deska a na ní navazující tour kapely. Album zaznamenalo skv?lé prodeje a i u fanoušků si získalo docela velkou oblibu, i když se samoz?ejm? našli i nespokojení jedinci, kterým se nelíbil po 2 letém turné zna?n? opot?ebovaný Coreyho hlas. Toto CD bylo nahráváno na koncertech v m?stech Las Vegas, Phoenix a Dallas.

odpo?inek (2006-2007) Rok 2006 za?al pro kapelu velmi dob?e, protože se na SlipKnoT kone?n? usmálo št?stí a povedlo se jim na šestý pokus vyhrát cenu Grammy v kategorii "Best Metal Performance" za jejich singl k písni "Before I Forget" z prozatím posledního alba "Vol. 3: (The Subliminal Verses)". Jinak se však ned?lo tém?r vůbec nic, protože Corey a Jim odešli nahrávat nové album Stone Sour. I v tomto roce se však jedna velká událost objevila - SlipKnoT vydali 5. prosince roku 2006 nové DVD, pojmenované Voliminal: Inside the Nine. Zachycuje kapelu v dosud nevídaném sv?tle a sumarizuje celý cyklus turné na podporu alba Vol.3: (The Subliminal Veres).

DVD získalo solidní podporu u fanoušků po celém sv?t? a rychle se stalo platinovým. P?ichází rok 2007, který je prvním v historii SlipKnoT, kdy se ned?lo okolo kapely absolutn? nic. Žádný koncert, žádný vydaný nosi?, žádné nahrávání. Po SlipKnoT jako by se slehla zem. To samoz?ejm? stálo za zrodem mnoha zaru?ených teorií o tom, že kapela už nikdy nenahraje žádnou desku a o podobných zrůdnostech, nicmén? opravdovým fanouškům, kte?í za kapelou stojí a mají IQ nad 100, bylo jasné, že není důvod k panice. Vytouženého comebacku se do?kali hned v následujícím roce!

Metal je zp?t! (2008-????) SlipKnoT totiž vydali 26. srpna roku 2008 svou ?tvrtou ?adovou desku, nazvanou velmi optimisticky "All Hope Is Gone"! P?ípravy materiálu pro album za?aly sice už v ?íjnu 2007, ale do studia se sme?ka p?esunula až za?átkem následujícího roku. Kapela p?ed vydáním desky n?kolikrát potvrdila, že by m?lo jít o nejtvrdší placku, kterou zatím SlipKnoT nahráli, nicmén? zárove? vyjád?ila touhu, posunout svou tvorbu do trochu více experimentálních vod, ?ehož cht?la docílit ?ast?jším používáním akustických kytar, melodických vokálů a nástrojů, se kterými nikdy d?íve nepracovala. Pokud ozna?íme starší desky, co se tý?e prodeje, za úsp?šné, musíme v p?ípad? "All Hope Is Gone" mluvit rovnou o megaúsp?chu, protože se ve svém prvním týdnu na trhu stala nejprodávan?jším hudebním nosi?em v USA i v Evrop?, což se žádné jiné desce SlipKnoT nepovedlo! Krom? nové desky SlipKnoT samoz?ejm? mírn? zm?nili i masky a celkovou image, která by m?la svou podobou více korespondovat s atmosférou alba. Velkou zkouškou byl pro devítku historicky první putovní Mayhem Festival - krom? toho, že se jednalo o první velkou koncertní š?ůru po t?ech letech, se skupin? p?ihodilo i pár nešťastných událostí - Sid Wilson si nap?íklad zlomil ob? patní kosti, Joey Jordison kotník a takto bysme mohli pokra?ovat. Kvůli zran?ní Jordisona poté bylo zrušeno n?kolik koncertů SlipKnoT v Evrop?, což n?kte?í fanoušci nesli se zna?nou nelibostí. Kapela si však všechny evropské nespokojence udob?ila koncem roku 2008 v průb?hu jejich mamutího All Hope Is Gone World Tour 2008, kdy odehrála desítky koncertů nap?í? celým starým kontinentem

Komentáře
#1 | sleepasla dne January 27 2016 08:49:10
This problem can package an effective infant monitor It is usually hence very important that the location has been hence developed of which give up the main objective seeing that well {projektowanie stron internetowych
#2 | sleepasla dne January 27 2016 09:31:53
to interact with simple also designed for more experienced style. Hall is usually a area the spot where the walls will never get solely any specific typical paint {stronyinternetowepila.com.pl
#3 | sleepasla dne September 08 2016 04:24:43
since the very treatments available out there is often a completely bunch When placing your order for gateway or even fences for their unique acquire will be good http://mk.barddomowy.com.pl
#4 | sleepasla dne September 08 2016 23:23:51
You might be present in cosmetic comes with structural extreme, lively shades. the done visiting the building, manufactured from on their can pozycjonowanie stron internetowych Gda?sk
#5 | sleepasla dne September 12 2016 14:13:08
setting up fencing plus throughways over the display can certainly in person get rid every modest detail unless you certainly all sorts of things against hale.barddomowy.com.pl hale namiotowe
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Anketa
Líbí se ti nový web ?Pro hlasování musíte být přihlášeni.
Shoutbox
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

16/02/2019 08:50
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
essay writing service https://essayerudi
te.com 1500 word resear

16/02/2019 07:52
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
write my paper https://essayerudi
te.com/write-my-pa
per/ how

16/02/2019 07:34
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
write my essay https://essayerudi
te.com/write-my-es
say/ 100 col

16/02/2019 07:08
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
essay writing service https://essayerudi
te.com 20 page essay fo

16/02/2019 06:13
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
write my paper https://essayerudi
te.com/write-my-pa
per/ 100

16/02/2019 05:54
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
write my essay https://essayerudi
te.com/write-my-es
say/ 100 col

16/02/2019 05:32
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
essay writing service https://essayerudi
te.com the scarlet lett

16/02/2019 04:42
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
write my paper https://essayerudi
te.com/write-my-pa
per/ 1 pa

16/02/2019 04:21
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
write my essay https://essayerudi
te.com/write-my-es
say/ 2 page

16/02/2019 04:03
[img]http://essaye
rudite.com/images/
banner/500x500.jpg
[/img]
essay writing service https://essayerudi
te.com 2000 word essay

Maggots Hole theme263,707 návštěv
Copyright © 2009 | Web by Sayels
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.